beti8903

83 teksty – auto­rem jest be­ti8903.

dzi­siaj czas przy­nosi roz­wiąza­nia prob­lemów, który­mi za­mar­twialiśmy się wczoraj... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2014, 12:49

...a gdy przyj­miesz zap­rosze­nie w głąb ser­ca człowieka, pa­miętaj, że stamtąd,
jak z wa­row­nej twier­dzy nig­dy się nie 'ucieka'... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 kwietnia 2013, 13:49

Nie ten na miłość zasługu­je co o nią ciągle pro­si, lecz ten kto w skry­cie kocha i ból ser­ca znosi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 kwietnia 2013, 17:36

bo naj­bar­dziej bo­li ra­na za­dana w miej­sce sta­rej rany...
wte­dy trud­no jest kochać i być kochanym... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 sierpnia 2012, 13:21

A pod dziura­wym pa­raso­lem praw­dy od­poczy­wa spokój 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2012, 14:37

Przed­miot zakładu cza­sem też ma serce... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 sierpnia 2012, 21:48

bo cza­sami
lep­sza ku­ra z ja­jami niż ko­gut bez jaj... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 kwietnia 2012, 17:55

Ocze­kiwa­nie jest dob­re sa­mo w so­bie, póki nie prze­rodzi się w egois­tyczną bezczynność... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 marca 2012, 16:05

"Ku­piłam tę gorzką prawdę,
ale sprze­dałam za słod­kie kłamstwo"
- rzekła naiwność 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 marca 2012, 16:22

Kto przer­wie tę ciszę, gdy nie ma­my już nic so­bie do powiedzenia,
Upór upo­rowi nie wart, i chciałby już tyl­ko rzec: DO WIDZENIA! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 marca 2012, 09:05

beti8903

Gdy wykopała w cieniu płytki grób umarłej Wierze, Z uśmiechem wątłym, przy łoskocie grud 0 twarde leże Przez łzy zakpiła: „Muszę prosić mniej -mniej los odbierze". We włosy wpięła różę; na cóż kir po zmarłej Wierze? „Jak dobrze - rzekła. - Wolna będę żyć świat przemierzę". Lecz to - gdy ciągle stała, patrząc w mrok -nie brzmiało szczerze

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

beti8903

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 listopada 2014, 13:21Adnachiel sko­men­to­wał tek­st dzisiaj czas przy­nosi roz­wiąza­nia [...]

27 listopada 2014, 13:13krysta sko­men­to­wał tek­st dzisiaj czas przy­nosi roz­wiąza­nia [...]

27 listopada 2014, 12:49beti8903 do­dał no­wy tek­st dzisiaj czas przy­nosi roz­wiąza­nia [...]